Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Μεταμόσχευση μαλλιών

Μεταμόσχευση μαλλιών λέγεται η επέμβαση η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση μικρών τριχωτών μοσχευμάτων δέρματος από το πίσω μέρος της κεφαλής και την μεταφορά τους σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειμμα τριχών.

Μέθοδοι Μεταμόσχευσης:

Εξαγωγή τριχοθυλακίων (FUE - Follicular Unit Extraction)
Πραγματοποιείται μεμονωμένη εξαγωγή τριχοθυλακίων που φέρουν 2-4 τρίχες από διάφορα σημεία της δότριας περιοχής και ακολούθως τοποθετούνται στην δέκτρια περιοχή. Παραμένουν μόνο ανεπαίσθητες ουλές και ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται. Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής απαιτείται κούρεμα όλων των μαλλιών.

MikroFUE
Είναι μια προηγμένη τεχνική παρόμοια με την FUE αλλά τα μοσχεύματα είναι πιο μικρά και περιέχουν μια ή δύο τρίχες.

Τεχνική Εξαγωγής Λωρίδας Δέρματος (Strip)
Από το πίσω μέρος της κεφαλής αφαιρείται με τοπική αναισθησία μια λωρίδα δέρματος του και η πληγή κλείνει με ραφές. Ακολούθως, η λωρίδα δέρματος κόβεται σε μικρά μοσχεύματα που τοποθετούνται στις φαλακρές περιοχές. Παραμένει μια μικρή ουλή στη δότρια περιοχή, που συνήθως καλύπτεται από τα μαλλιά του ασθενούς, έχει και το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται κούρεμα όλου του κεφαλιού.

Συνήθως μπορεί να γίνουν 1000 μέχρι 3000 μοσχεύματα ανά συνεδρία. Ασθενείς με μεγάλη φαλακρή περιοχή χρειάζονται  2 έως 3 συνεδρίες.

Η τιμή εξαρτάτε από την τεχνική και των αριθμό μοσχευμάτων


Πλαστικοί Χειρούργοι

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Hair Transplantation

Hair transplantation involves removing small pieces of hair-bearing scalp grafts (graft harvesting) from the back of the scalp (the donor site) and transfer them to bald or balding parts (the recipient site) of the scalp. There are a number of techniques used in hair replacement surgery. Sometimes, two or more techniques are used to achieve the best results.

Techniques
Follicular Unit Extraction (FUE) or FU Harvesting
Individual follicular units containing 1 to 4 hairs are removed under local anesthesia and then inserted to the recipient site.Usually only small, punctate scars remain and any post-surgical pain is minimized. A complete shave of the head is necessary.

MikroFUE technique
This is an advanced and accurate application of FUE hair transplantation. In the MikroFUE technique, we obtain the individual hair micrografts which contain 1 or 2 or 3 hairs.

Strip Harvesting
A strip of scalp tissue is removed under local anesthesia, the wound is sutured and from the hairy strip the grafts are prepared. and placed to the recipient site.A thin linear scar remains in the donor area, which is typically covered by a patient's hair even at relatively short lengths.However Grafts have a higher survival rates than the other methods and complete scalp shave is not necessary.

Usually 25-40 follicular unit grafts per square centimeter are the transplanted densities and the number of grafts used can range between 1000 to 3000 per session. For larger areas, 2 to 3 sessions may have to be performed.

Prices depend on the technique and the number of grafts used.


Plastic Surgeons