Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Μεταμόσχευση μαλλιών

Μεταμόσχευση μαλλιών λέγεται η επέμβαση η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση μικρών τριχωτών μοσχευμάτων δέρματος από το πίσω μέρος της κεφαλής και την μεταφορά τους σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειμμα τριχών.

Μέθοδοι Μεταμόσχευσης:

Εξαγωγή τριχοθυλακίων (FUE - Follicular Unit Extraction)
Πραγματοποιείται μεμονωμένη εξαγωγή τριχοθυλακίων που φέρουν 2-4 τρίχες από διάφορα σημεία της δότριας περιοχής και ακολούθως τοποθετούνται στην δέκτρια περιοχή. Παραμένουν μόνο ανεπαίσθητες ουλές και ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται. Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής απαιτείται κούρεμα όλων των μαλλιών.

MikroFUE
Είναι μια προηγμένη τεχνική παρόμοια με την FUE αλλά τα μοσχεύματα είναι πιο μικρά και περιέχουν μια ή δύο τρίχες.

Τεχνική Εξαγωγής Λωρίδας Δέρματος (Strip)
Από το πίσω μέρος της κεφαλής αφαιρείται με τοπική αναισθησία μια λωρίδα δέρματος του και η πληγή κλείνει με ραφές. Ακολούθως, η λωρίδα δέρματος κόβεται σε μικρά μοσχεύματα που τοποθετούνται στις φαλακρές περιοχές. Παραμένει μια μικρή ουλή στη δότρια περιοχή, που συνήθως καλύπτεται από τα μαλλιά του ασθενούς, έχει και το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται κούρεμα όλου του κεφαλιού.

Συνήθως μπορεί να γίνουν 1000 μέχρι 3000 μοσχεύματα ανά συνεδρία. Ασθενείς με μεγάλη φαλακρή περιοχή χρειάζονται  2 έως 3 συνεδρίες.

Η τιμή εξαρτάτε από την τεχνική και των αριθμό μοσχευμάτων


Πλαστικοί Χειρούργοι

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Hair Transplantation

Hair transplantation involves removing small pieces of hair-bearing scalp grafts (graft harvesting) from the back of the scalp (the donor site) and transfer them to bald or balding parts (the recipient site) of the scalp. There are a number of techniques used in hair replacement surgery. Sometimes, two or more techniques are used to achieve the best results.

Techniques
Follicular Unit Extraction (FUE) or FU Harvesting
Individual follicular units containing 1 to 4 hairs are removed under local anesthesia and then inserted to the recipient site.Usually only small, punctate scars remain and any post-surgical pain is minimized. A complete shave of the head is necessary.

MikroFUE technique
This is an advanced and accurate application of FUE hair transplantation. In the MikroFUE technique, we obtain the individual hair micrografts which contain 1 or 2 or 3 hairs.

Strip Harvesting
A strip of scalp tissue is removed under local anesthesia, the wound is sutured and from the hairy strip the grafts are prepared. and placed to the recipient site.A thin linear scar remains in the donor area, which is typically covered by a patient's hair even at relatively short lengths.However Grafts have a higher survival rates than the other methods and complete scalp shave is not necessary.

Usually 25-40 follicular unit grafts per square centimeter are the transplanted densities and the number of grafts used can range between 1000 to 3000 per session. For larger areas, 2 to 3 sessions may have to be performed.

Prices depend on the technique and the number of grafts used.


Plastic Surgeons

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η κοιλιοπλαστική, είναι μια χειρουργική διαδικασία που αφαιρεί  το υπερβολικό δέρμα και το λίπος από τη μέση και χαμηλότερη κοιλία και σφίγγει τους μυς του κοιλιακού τοιχώματος. Η διαδικασία μπορεί να μειώσει εντυπωσιακά την εμφάνιση μιας φουσκωμένης και χαλαρής κοιλίας.

Ιδιαίτερα  στις γυναίκες λόγο των πολλών εγκυμοσύνων, οι κοιλιακοί μυς και το δέρμα τεντώνουν πέρα από το σημείο όπου μπορούν να επιστρέψουν στο κανονικό. Δυστυχώς αύτη η χαλαρότητα δεν διορθώνεται ούτε με την γυμναστική αλλά ούτε και με την δίαιτα,.

Η  κοιλιοπλαστική παίρνει συνήθως δύο έως τρεις ώρες, και  απαιτείται  ολική αναισθησία. Γίνεται μια μακριά τομή , ακριβώς επάνω από την ηβική περιοχή, που μπορεί να φτάσει  από το ένα κόκαλο ισχίου στο άλλο, αναλόγως με την χαλαρότητα που υπάρχει.  Μια δεύτερη τομή ελευθερώνει τον ομφαλό από τον περιβάλλοντα ιστό. Τα δέρμα χωρίζεται από τον κοιλιακό τοίχωμα μέχρι τα πλευρά και αποκαλύπτονται οι κάθετοι μυς. Αυτοί οι μύες σφίγγονται καθώς τραβιούνται κοντά μεταξύ τους και ράβονται στη νέα θέση τους. Αυτό παρέχει ένα σταθερότερο κοιλιακό τοίχωμα και στενεύει την γραμμή της μέσης. Το περισσευούμενο δέρμα αφαιρείται και τέλος οι τομές ράβονται.

                            abdominoplasty.jpg

Αν και η τομή δεν εξαφανίζεται ποτέ εντελώς συνήθως κρύβεται κάτω από τα ρούχα και δεν αποτελεί πρόβλημα. Η κοιλιοπλαστική  είναι και ο μόνος αποδεδειγμένος τρόπος για αφαίρεση των ραγάδων που βρίσκονται κάτω από τον ομφαλό αφού συνήθως οι άλλες θεραπείες δεν δίνουν καλά αποτελέσματα και  χρειάζονται πολλές επαναλήψεις.


                                 

www.plasticsurgery4cyprus.com

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Breast Implants.What to know before Surgery

What are Breast Implants?
A breast implant is a medical prosthesis made of medical silicon used to augment, reconstruct, or recreate the physical form of breasts.

What shape?
There are two main shapes. Anatomical implants look like teardrops and they can give the breast a natural shape. They can only be oriented in one way, so the pocket has to be very precise in order to avoid rotation leaving the breast looking misshaped. The implant will feel firmer as it is more solid in order to keep its shape.
Round implants are used more commonly as they feel softer and the orientation does not matter, making the surgery much easier. In very thin patients with little breast volume though will make the breast look unnatural.

Under or over the muscle?
The placement over the muscle is easier and the recovery is more straightforward with less pain. The breast animations due to the muscle movements are eliminated, thus achieving a more natural result.  Never the less edge visibility and palpability can become an issue in thinner patients with little breast volume. 
The placement under the muscle cause more pain and the recovery takes longer. Contraction of the muscle may cause distortion of the breast during movements. It is the only option in thin patients with minimal breast tissue.

For how long?
New breast implants do have the possibility of lasting a lifetime. They need to be changed only if you have problems with them. However due to aging, pregnancies and breast feeding, the breast tissue will lose its elasticity and sag, while the implant remains at the original location. That’s why a second operation might need to elevate the breast after several years.Which size?
You should not choose the size based on the size of your best friends implants or your favorite actress. Each breast is unique and needs a unique evaluation. The breast implant is for the whole life and not for a couple of months. The bigger the size the more the complications the less will last. Your plastic surgeon will measure your breast and let you know the most appropriate size for you.

Any serious complications?
The most feared complication is the capsular contracture (hardening of the breast area around the implant). This can cause pain and deform the breasts.  Its frequency may range between 5-15% off all breast enlargements and in severe cases a second operation will be needed to change the implants. Other complications that they may need a second surgery are hematomas (collection of blood), implant displacement and infections. Rupture of the breast implant (a tear or hole in the implant) it’s a rare complication. There are no proven associations between implants and connective tissue diseases, autoimmune diseases, breast cancer or reproductive problems.

Overall breast enlargement is a safe procedure but you should aim for a small natural breast and should assume that you will need to have additional surgeries.

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Neck Lift

Neck liposuction is performed on patients who have persistent fat deposits below the chin and in the neck area. When fat accumulates around the neck, the youthful shape of the jaw is lost. Liposuction removes that fat and by causing a skin contraction the angular qualities of the chin and neck can be restored, achieving a neck lift.

Liposuction can be performed in the surgeon's office. The technique involves the injection of diluted lidocaine (local anesthetic) and epinephrine (drug that shrinks vessels) into the fat under the skin. The local anesthetic lidocaine in the tumescent solution provides such complete local anesthesia, that it eliminates the need for general anesthesia, or sedation.

As a result the patient can return home immediately, the pain during the procedure and the following days is minimized, the bruising is minimal and the recovery is very fast.


Treatment cost 700 euro.
Dr Ioannis Georgiou
Plastic Surgeon

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Liposuction In Men


Liposuction is becoming more and more common among the male population. The most common areas treated are the stomach (abdomen) and the chest (gynecomastia). Fat accumulation in these areas is sometimes unresponsive to diet and exercise. Thus many patients find liposuction surgery very beneficial to achieve their overall appearance goals.

The technique involves the injection of large volumes of diluted lidocaine (local anesthetic) and epinephrine (drug that shrinks vessels) into the fat under the skin, in local anesthesia. The lidocaine provides such complete local anesthesia, that it eliminates the need for general anesthesia, or IV sedation “twilight sleep” during the lipo.

As a result the patient can return home almost immediately, the pain during the procedure and the following days is minimized, the bruising is minimal and the recovery is very fast. The new technique has eliminated the dangers and complications associated with the older forms of liposuctions in general anesthesia.
Price usually range between 2000-2500 euros.


Dr Ioannis Georgiou
Plastic Surgeon.

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

BOTOX - ΜΠΟΤΟΞ

www.plasticsurgery4cyprus.com

Botulinum toxin type A (BTA) is a toxin produced by Clostridium botulinum, a gram-positive anaerobic bacterium. It acts by binding specific nerve endings responsible for muscle movements, thus causing a blocking effect on the muscles. The effect is fully reversible by means of muscle reinnervation within 2-6 months.

Treatment with Botox prevents muscle contraction, thus reducing the wrinkles that form during facial expressions. It is mainly used for the forehead, the frown lines, the outer corner of the eye and the skin bands of the neck. It can be also used in patients suffering from excessive sweating in the underarm area and for migraines.

A very thin needle is used to inject small amounts into specific muscles, the treatment typically takes less than 20 minutes and you can expect very little discomfort. There is no down time or recovery time and patients can return almost immediately to their daily activities.

REGULAR PRICES                                              Click here for before and after pictures 
One area 130 ,                              
Two areas 200 €,
Three areas 270    


H βοτουλινική τοξίνη τύπου Α (ΒΤΑ) είναι μία τοξίνη που παράγεται από το αναερόβιο βακτηρίδιο Clostridium Botulinum. Λειτουργεί μπλοκάροντας κάποιες ειδικές  νευρικές απολήξεις που είναι υπεύθυνες για τις κινήσεις των μυών, προκαλώντας έτσι την αδυναμία η παράλυση τους. Το αποτέλεσμα είναι πλήρως αναστρέψιμο μέσο της επανανεύρωσης των μυών εντός 2-6 μηνών.

Η θεραπεία με το Μπότοξ εμποδίζει την σύσπαση των μυών, και οι ρυτίδες που θα σχηματίζονταν ως αποτέλεσμα της σύσπασης μειώνονται αισθητά. Χρησιμοποιείται κυρίως στο μέτωπο, στο μεσόφρυδο ,στην εξωτερική γωνία του ματιού και τις χορδές στο λαιμό. Χρησιμοποιείται επίσης σε ασθενείς που πάσχουν από υπερβολικό ιδρώτα στην περιοχή της μασχάλης και σε ημικρανίες.

Η έγχυση γίνεται με πολύ μικρές βελόνες στις περιοχές που χρειάζεται και έτσι η διαδικασία είναι σχεδόν ανώδυνη και διαρκεί περίπου δέκα έως είκοσι λεπτά.Οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν σχεδόν αμέσως στις καθημερινές τους δραστηριότητες αφού δεν παραμένουν σημάδια.Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Click here for english.

Η λιποαναρρόφηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για αφαίρεση λίπους από επίμονες περιοχές που δεν ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές μεθόδους απώλειας βάρους. Με την  τεχνική διόγκωσης (tumescent)  η λιποαναρρόφηση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία.

Αρχικά γίνεται ένεση υγρού που περιλαμβάνει  ενδοφλέβιο διάλυμα άλατος, λιδοκαϊνης (τοπικό αναισθητικό) και αδρεναλίνη (φάρμακο που συσπά τα αγγεία του αίματος στην περιοχή ) και το υγρό αφήνεται να δράση για 30 με 60 λεπτά.  Έτσι επιτυγχάνεται μούδιασμα της περιοχής και  η λιποαναρρόφηση γίνεται χωρίς να χρειάζεται άλλη επιπρόσθετη νάρκωση. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο ασθενής μπορεί να σηκωθεί αμέσως μετά το πέρας της επέμβασης και να επιστρέψει στο σπίτι του.Η ανάρρωση είναι πολύ γρήγορη. Επίσης αποφεύγονται διαφορές παρενέργειες της νάρκωσης όπως εμετοί και ζαλάδες.Οι τομές που χρησιμοποιούνται είναι πολύ μικρές και δεν είναι ορατές.

Οι συχνότερες περιοχές στις οποίες γίνονται λιποπλαστικές  είναι το πλάγιο και το έσω των μηρών, τα γόνατα, η περιοχή της κοιλιάς και ο λαιμός (διπλοσάγονο).


Το κόστος συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 2000-2500 ευρώ.
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Hyaluronic Acid


Hyaluronic acid (HA) is a natural substance of the connective tissue of the body, such as skin and cartilage. Hyaluronic acid injections are generally used to treat facial wrinkles and folds and to enhance the appearance of the lips. It works by replacing the HA in the face that has decrease over time, and restores the volume beneath the skin’s surface.

During the procedure, tiny amounts of HA are injected into your face through very fine needles. The treatment typically take less than 30 minutes and you can expect very little discomfort. Immediately following the injections, you may experience some redness and minor swelling but typically these disappear within two to three days. Most patients are able to resume normal activities immediately following treatment. .HA injections are typically maintained for eight to twelve months.

You should not confuse Botox with HA. Botox is used to treat dynamic wrinkles (apparent when we change our expression, frown, smile etc. ) present mainly on the upper face and HA to treat static wrinkles (present all the time) present mainly on the lower face.

Treatment costs 230 euros
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑ

Η γυναικομαστία είναι η ανάπτυξη στους άνδρες μαστού που είναι μεγαλύτερος από εκείνον που συνήθως υπάρχει και μπορεί να δημιουργήσει ένα έντονο ψυχολογικό πρόβλημα.

Υπάρχουν 4 βαθμοί ταξινόμησης.
Βαθμός I: Μικρός, ορατός διογκωμένος μαστός, χωρίς χαλάρωση του δέρματος.
Βαθμός IIA: Μέτρια διογκωμένος μαστός ,χωρίς χαλάρωση του δέρματος
Βαθμός IIB: Μέτρια διογκωμένος μαστός με χαλάρωση του δέρματος.
Βαθμός III: Αρκετά διογκωμένος μαστός, με μεγάλη χαλάρωση του δέρματος


Η χειρουργική θεραπεία εξαρτάτε από τον βαθμό του προβλήματος και γίνεται αφού αποκλειστούν αίτιες όπως ορμονικές διαταραχές, και λήψη φαρμάκων. Στους βαθμούς Ι και ΙΙΑ συνήθως μια λιποαναρρόφηση μπορεί να επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις όμως που υπάρχει περίσσεια δέρματος (ΙΙΒ-ΙΙΙ) αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά και έτσι παραμένουν κάποιες ουλές.

Η λιποαναρρόφηση γίνεται με τοπική αναισθησία ,χωρίς ουλές,γρήγορη αννάρωση και χωρίς  ιδιαίτερες επιπλοκές.Οι άλλες μεθόδοι είναι πιο επεμβατικές και γίνονται συνήθως με γενική αναισθησία. Η θεραπεία με την μέθοδο της λιποαναρρόφησης κοστίζει συνήθως μεταξύ 2000 -2500 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΠΕΤΑΧΤΑ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Τα πεταχτά αυτιά είναι μια  διαταραχή των πτερυγίων των αυτιών (που αποτελούνται από δέρμα και χόνδρο) που προεξέχουν από το κεφάλι και μπορούν να δημιουργήσουν ένα έντονο ψυχολογικό πρόβλημα σε άντρες και γυναίκες. H ωτοπλαστική, είναι η επέμβαση που μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα. Σε ενήλικες μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία στο Ιατρείο και έτσι η ανάρρωση είναι αρκετά γρήγορη.

Αφού γίνει η τοπική αναισθησία, γίνεται μια τομή στο δέρμα πίσω από το αυτί, ώστε να μην είναι ορατή η ουλή, ελευθερώνεται ο χόνδρος, διπλώνεται στη σωστή θέση και σταθεροποιείται με ράμματα. Μερικές φόρες γίνεται  και μερική αφαίρεση του χόνδρου για καλύτερο αποτέλεσμα.  Η επέμβαση ολοκληρώνεται με αφαίρεση μερικού δέρματος και συρραφή.

Ο ασθενής μπορεί να φύγει αμέσως από την κλινική. Για τις πρώτες μέρες θα πρέπει να φοράει συνεχώς ένα ειδικό επίδεσμο γύρω από το κεφάλι για προστασία. Ακολούθως αυτό θα γίνεται μόνο κατά την διάρκεια του ύπνου για περίπου 4 εβδομάδες.


Το κόστος της Ωτοπλαστικής  με τοπική αναισθησία  κυμαίνεται μεταξύ  1500-1800 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες ασθενών:

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Arm Lift (Brachioplasty)

                                                                   Για ελληνικά πατήστε εδώ.
                     
Fluctuations in weight and growing older can cause the upper arms to have a drooping, sagging appearance. An arm lift, also known as brachioplasty, reduces excess skin and fat between the underarm and the elbow, reshapes the arm to result in smoother skin and contours, and results in a more toned and proportionate appearance.

Treatment depends on the Type of the problem.

Type-I:
Patients have a relative excess of fatty deposits in the upper arm but good tone and minimal skin laxity. These patients are candidates for a simple liposuction. The surgery can be done under local anesthesia, with fast recovery and limited side effects.

Type-II
Patients have excess fat and skin only near the axilla. Patients can be treated with the removal of a vertical ellipse, with the scar hidden in the armpit. Sometimes the combination with liposuction can give a better result.

                                         arm lift cyprus 2.jpgbrachioplasty cyprus 2.jpg


Type-III
Patients have skin laxity on the entire upper arm. Excess fat deposits may be also present. Treatment consists of removal of the excess skin by using a horizontal scar from the elbow to the axilla. Scar can be placed either on the back of the arm or on the inside of the arm. Also this surgery can be combined with Liposuction for a better result.
                                          arm lift cyprus.jpgarm lift cyprus 1.jpg

Treatment with Liposuction costs around 2000 euros.

Click here for more information and prices.Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Treatment of Male Breast Enlargement (Gynecomastia-Γυναικομαστία)

                                                        Για ελληνικά πατήστε εδώ.

Gynecomastia, or enlargement of the male breast, is a condition frequently associated with devastating social and emotional trauma. The condition is relatively common in adolescent boy, but in 90% of the time symptoms disappear in a matter of months or few years. The remaining 10% are burdened with a social handicap that causes a deep and complex shame, and puts one's relationship with one's body at risk. Potential causes include puberty, steroid abuse, obesity, tumors, chronic liver disease and side effects of many medications.

There are four grades of gynecomastia:

  I-minor but visible breast enlargement without skin excess;
  IIa-moderate breast enlargement without skin excess;
  IIb-moderate breast enlargement with minor skin excess;
  III-gross breast enlargement with skin excess  so as to simulate a female breast.    

Treatment depends on the degree of the gynecomastia .  In cases where gynecomastia is primarily the result of excess fatty tissue (Grade I and IIa), male breast reduction with liposuction using the tumescent technique is the most appropriate treatment. The procedure can be done under local anesthesia, with fast recovery and limited side effects.

Excision techniques for male breast reduction are recommended where glandular breast tissue or excess skin must be removed to correct the breast enlargement (Grade IIb and III). Incision patterns vary and they can be done around the areola, under the breast or in the axilla.

Treatment with Liposuction costs around 2000 euros.

For more information and before and after pictures:Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Liposuction in Local Anesthesia

The technique involves the injection of large volumes of diluted lidocaine (local anesthetic) and epinephrine (drug that shrinks vessels) into the fat under the skin, in local anesthesia. The lidocaine provides such complete local anesthesia, that it eliminates the need for general anesthesia, or IV sedation “twilight sleep” during the lipo.

As a result the patient can return home almost immediately, the pain during the procedure and the following days is minimized, the bruising is minimal and the recovery is very fast. The new technique has eliminated the dangers and complications associated with the older forms of lipos in general anesthesia.

Common areas for the procedure include the hips, the hips, the arms, the neck, the belly and the chest in males (Gynecomastia). The amount of fat that can be safely removed should be limited to 2-3 liters in each session.Price can range between 2000-2500 euros.

For more information and before and after pictures:

http://www.plasticsurgery4cyprus.com/index.php?pageid=5&l_act=chnglng&lng=1

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Μεσοθεραπεία


Η μεσοθεραπεία είναι μία τεχνική κατά την οποία εγχύονται με ενέσιμο τρόπο διάφορες  ουσίες μέσα ή κάτω από το δέρμα. Οι εγχύσεις αυτές είναι πολλαπλές και μπορεί να αφορούν μικρές ή μεγάλες περιοχές.  Τα υλικά, που χρησιμοποιούνται από τον πλαστικό χειρουργό περιλαμβάνουν  συνήθως πολυβιταμινούχα σκευάσματα, ιχνοστοιχεία και υαλουρονικό οξύ.

Ο τοπικός  τραυματισμός του δέρματος και η υπεραιμία που δημιουργείται  σε συνδυασμό με την έγχυση των  σκευασμάτων  διεγείρουν τους ινοβλάστες και επιταχύνουν την παράγωγη ελαστίνης και κολλαγόνου. Ακόμη η χρήση  του υαλουρονικόύ οξέος  έχει την ιδιότητα να συγκρατεί νερό μέσα στο δέρμα  και να το ενυδατώνει. Έτσι, παρατηρείται με μία βελτίωση της υφής του δέρματος, το οποίο γίνεται πιο λείο, πιο φωτεινό πιο ελαστικό και οι πολύ μικρές ρυτίδες γεμίζουν και έτσι εξαφανίζονται.

Η διαδικασία γίνεται αφού πρώτα τοποθετηθεί αναισθητική κρέμα στο πρόσωπου. Η ενόχληση κατά την διάρκεια  της εφαρμογής  είναι πολύ μικρή επειδή οι βελόνες που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά λεπτές . Το άτομο μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον του πολλές φορές ακόμα και την ίδια μέρα. Όπως και να έχει όμως, την επόμενη μέρα πάντα είναι παρουσιάσιμο. Τα αποτελέσματα φαίνονται μετά από μερικές ημέρες. Συνιστάται το άτομο αυτό να κάνει δύο ή τρεις επαναλήψεις, ανάλογα με το βαθμό του προβλήματός του. Ακόμη και με τη μία φορά όμως θα δει βελτίωση στην υφή του δέρματος.

Δρ Ιωάννης Γεωργίου 
Πλαστικός Χειρούργος Κύπρος 

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

ΛΙΠΟΛΥΣΗ - LIPOLYSIS (FAT BREAKDOWN)


LIPOLYSIS (FAT BREAKDOWN)

Lipolysis is a medical mesotherapy procedure of melting and removing unwanted fatty deposits.  During the procedure multiple areas are injected. The substances used (Phosphatidylcholine and Deoxycholate) cause a cell wall destruction of the fat cells, thus reducing their number. The procedure is almost painless but some sense of itching, redness and swelling of the treated region can appear.

Lipolysis is not a treatment for obesity and is not a replacement for regular exercise and good eating habits. The best indication is the reduction of small, localized, regions of soft, not fibrous fat. Although broader regions of fat can be treated the most common areas are abdominal bulges, ‘‘love handles,’’ ‘‘saddle bags’’ on the thighs, buttocks, arms and neck. In men, it can be used to reduce chest fat.

It is important to know that the wanted effect is achieved after 2 or 3 sessions and sometimes even more.  Around 15% of the population doesn’t adequately react to the treatment and so in these patients the effect is reduced.

ΛΙΠΟΛΥΣΗ

Λιπόλυση είναι μια διαδικασία μεσοθεραπείας που έχει τη ιδιότητα να διαλύει το περιττό  λίπος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, γίνονται πολλαπλές μικρές ενέσεις στην περιοχή. Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται είναι η φωσφατιδυλοχολίνη και το δεοξυχολικό νάτριο.  Αυτά προκαλούν καταστροφή του τοιχώματος των λιποκυττάρων, μειώνοντας έτσι τον αριθμό τους. Η διαδικασία είναι σχεδόν ανώδυνη, αλλά κάποιες φορές  μπορεί να εμφανιστεί φαγούρα, ερυθρότητα και οίδημα.

Η Λιπόλυση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μέθοδο  απώλειας βάρους ή υποκατάστατο της δίαιτας και της άσκησης. Η καλύτερη ένδειξη είναι η μείωση μικρών, περιορισμένων περιοχών από μαλακό, μη ινώδες λίπος. Αν και πιο εκτεταμένες περιοχές μπορούν να αντιμετωπιστούν, οι πιο συχνές περιοχές που θεραπεύονται είναι τα "ψωμάκια" στο εξωτερικό και εσωτερικό των μηρών, τα χέρια,  ο λαιμός και μικρές περιοχές στη κοιλία. Στους άνδρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μείωση του λίπους στο στήθος.

Είναι σημαντικό να γνωρίζεται  ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μετά από 2 ή 3 συνεδρίες ή και  περισσότερες. Επίσης περίπου 15% του πληθυσμού δεν αντιδρά επαρκώς στη θεραπεία και έτσι σε αυτούς τους ασθενείς το αποτέλεσμα είναι μειωμένο.

Dr Ioannis Georgiou 
Plastic Surgery, Cyprus

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

The truth about cellulite - treatments.

Dr Ioannis Georgiou 
Plastic Surgery
www.plasticsurgery4cyprus.com

Recently I found a review examining the efficiency of several treatments for cellulite. More than 60 reports were evaluated. The results might be interesting for woman suffering from cellulite.


This is the summary.

Weight loss:  Improving diet and exercise is an excellent way to start improving cellulite appearance. It has been shown that visible cellulite is reduced in females who lose weight.
Liposuction is a controversial intervention. Although there are some subjective reports that it has improved appearance, others have noted that it can actually worsens the dimpled-skin look.
Subcision. This involves inserting a needle under the skin and try changing the connective-tissue structure to improve the cellulite appearance. It can temporarily improve the skin dimpling but the long-term efficacy remains controversial.
Mesotherapy. It’s a technique that uses the injection of various substances into the fat to dissolve (lipolysis)it. Currently, no scientific evidence is available to prove the effectiveness of these injections.  
Endermologie (LPG) :Is a suction massage technique. In a review of the published research on LPG--which is minimal--this device does not show meaningful efficacy in the treatment of cellulite.
Massage:  Massage and tissue manipulation techniques are employed to enhance the removal of accumulated fluid in the dermis area. However, massage appears to offer only short-term minor skin changes.
Thermotherapy. Thermotherapy is a heat application technique that promotes blood flow and vasodilation. However no studies demonstrate any effectiveness with this treatment.
Topical Ointments. The role of topical treatments in cellulite removal is troublesome. There are minimal data substantiating any of these cellulite-diminishing creams effectiveness.
Herbals. The basis of most of the herbal treatments is to enhance microcirculation in the skin and to promote lipolysis of subcutaneous fat. It is interesting to note that research has shown a slight decrease in thigh girth with herbal treatments but a return to normal when the application stops.
Radiofrequency devices: This technology looks promising for the treatment of cellulite as some improvement can be achieved, but the long-term effects are unknown at this time.

My conclusion
At the time not enough scientific evidence exists for the effectiveness of these treatments and in cases of improvements these are not maintained over time. Never the less you can still try some of these techniques as it can work for you in the long term, but avoid treatments promising wonders and elimination of cellulite. From my point of view, the most cheap and effective treatment is diet and exercise.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ

Δρ Ιωάννης Γεωργιου
Πλαστικός Χειρούργος
www.plasticsurgery4cyprus.com

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

Πρόσφατα βρήκα μια ανασκόπηση που μελετά την αποτελεσματικότητα των διάφορων θεραπειών για την κυτταρίτιδα. Περισσότερες από 60 έρευνες αξιολογήθηκαν. Τα αποτελέσματα μπορεί να ενδιαφέρουν τις γυναίκες που πάσχουν από κυτταρίτιδα.

Αυτή είναι η περίληψη.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: Η βελτίωση της διατροφής και της άσκησης είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για βελτίωση της κυτταρίτιδας. Έχει αποδειχθεί ότι η κυτταρίτιδα μειώνεται σε γυναίκες που χάνουν βάρος.

Η ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ είναι μια αμφιλεγόμενη επέμβαση. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες έρευνες που δείχνουν ότι η κυτταρίτιδα βελτιώνεται, άλλες αναφέρουν ότι μπορεί να επιδείνωση την κατάσταση.

SUBCISION. Αυτό περιλαμβάνει την εισαγωγή μιας βελόνας κάτω από το δέρμα με σκοπό να αλλάξει η δομή του ιστού και να βελτιωθεί η εμφάνιση της κυτταρίτιδας. Μπορεί να βελτιώσει προσωρινά την κυτταρίτιδα, αλλά η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα παραμένει αμφιλεγόμενη.

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί την έγχυση διαφόρων ουσιών στο λίπος με σκοπό να το διαλύσει (λιπόλυση). Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα αυτών των ενέσεων.

ENDERMOLOGIE (LPG): Είναι μια συσκευή που συνδυάζει μασάζ και αναρρόφηση. Στην ανασκόπηση παρατηρήθηκε έλλειψη μελετών και οι έρευνες που βρεθήκαν δεν αποδεικνύουν κάποια σημαντική αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της κυτταρίτιδας.

ΜΑΣΑΖ. Τα μασάζ χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του συσσωρευμένου υγρού στην περιοχή του δέρματος. Ωστόσο το μασάζ φαίνεται να προσφέρει μόνο βραχυπρόθεσμες αλλαγές.

ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Είναι μια τεχνική εφαρμογής θερμότητας που προωθεί τη ροή του αίματος και την αγγειοδιαστολή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ. Ο ρόλος των τοπικών θεραπειών στην απομάκρυνση της κυτταρίτιδας είναι αμφισβητήσιμη. Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που τεκμηριώνουν την δράση αυτών των ουσιών.

ΒΟΤΑΝΑ. Η δράση των φυτικών βότανων είναι να ενισχύουν τη μικροκυκλοφορία του δέρματος και να προωθούν την διάλυση του λίπους. Είναι ενδιαφέρον ότι οι έρευνες δείχνουν μια μικρή μείωση στην περίμετρο του μηρού , η όποια όμως εξαφανίζεται όταν σταμάτα η λήψη των βοτάνων.

ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ: Η τεχνολογία αυτή φαίνεται να έχει αποτελέσματα με εμφανή βελτίωση της κυτταρίτιδας , αλλά οι μακροπρόθεσμη δράση της είναι ακόμη άγνωστη.

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ακόμη δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές έρευνες που να δείχνουν την αποτελεσματικότητα αυτών των θεραπειών και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει βελτίωση αυτή εξαφανίζεται με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε όμως να δοκιμάσετε μερικές από αυτές τις τεχνικές, καθώς μπορεί να λειτουργήσουν για σας μετά από συνεχής θεραπείες, αλλά αποφύγετε θεραπείες που υπόσχονται θαύματα και εξάλειψη της κυτταρίτιδας. Κατά την άποψη μου , η πιο φθηνή και αποτελεσματική θεραπεία είναι η διατροφή και η άσκηση.

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Αυξητική Στήθους-Πόσο ασφαλές είναι;


Δρ Ιωάννης Γεωργίου
Πλαστικός Χειρούργος 

Τι είναι τα εμφυτεύματα στήθους;
Εμφύτευμα στήθους είναι μια πρόθεση από ιατρική σιλικόνη που χρησιμοποιείται για να αυξήσει, να αποκαταστήσει ή να αναδημιουργήσει το στήθος.

Πόσα σχήματα;
Υπάρχουν δύο σχήματα. Τα ανατομικά εμφυτεύματα μοιάζουν  με σταγόνα και μπορούν  να δώσουν στο στήθος ένα φυσικό σχήμα. Η τοποθέτηση τους απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική, καθώς η θήκη πρέπει να είναι στενή για να αποφευχθεί η στροφή τους με αποτέλεσμα την παραμόρφωση του στήθους. Η αφή τους είναι πιο σκληρή αφού προκειμένου να διατηρήσουν  το σχήμα τους είναι πιο συμπαγές. Τα στρογγυλά εμφυτεύματα  χρησιμοποιούνται πιο συχνά, είναι πιο μαλακά  και δεν έχει σημασία ο προσανατολισμός τους, καθιστώντας τη χειρουργική επέμβαση πολύ πιο εύκολη. Σε πολύ λεπτές  γυναίκες  με μικρό όγκο μπορεί να κάνουν το στήθος να χάσει την φυσικότητα του.

Κάτω ή πάνω από το μυ;
Η τοποθέτηση πάνω από το μυ είναι ευκολότερη και η ανάρρωση είναι γρηγορότερη  με λιγότερο πόνο. Η παραμόρφωση του στήθος  λόγω των κινήσεων των μυών εξαλείφονται, επιτυγχάνοντας έτσι ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Σε πολύ λεπτές  γυναίκες  με μικρό όγκο μαστού η άκρη του ενθέματος μπορεί να φαίνεται και να ψηλαφάτε. Ο κίνδυνος για δημιουργία κάψας (σκλήρυνση της περιοχής του μαστού γύρω από το εμφύτευμα) είναι υψηλότερος. Η τοποθέτηση κάτω από το μυ μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένο πόνο και η ανάρρωση διαρκεί περισσότερο. Η σύσπαση του μυός μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση του μαστού κατά τη διάρκεια των κινήσεων. Ο κίνδυνος για δημιουργία κάψας είναι  μικρότερος.  Είναι η μόνη επιλογή σε λεπτές ασθενείς με ελάχιστο όγκο μαστού.

Για πόσο χρονικό διάστημα;
Τα καινούρια εμφυτεύματα έχουν τη δυνατότητα να διαρκούν  μια ζωή. Πρέπει να αλλαχτούν μόνο εάν παρουσιαστούν  προβλήματα. Ωστόσο, λόγω της γήρανσης,  τις πολλαπλές εγκυμοσύνες  και το θηλασμό, ο ιστός του μαστού θα χάσει την ελαστικότητα του και θα πέσει , ενώ το εμφύτευμα θα παραμείνει στην αρχική του θέση καθιστώντας μια δεύτερη επέμβαση αναγκαία. Σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερο μια γυναίκα έχει τα εμφυτεύματα τόσο πιο πιθανό είναι να χρειαστεί μια δεύτερη επέμβαση. Ο πλαστικός  χειρουργός  θα πρέπει να μπορεί να σας παρακολουθεί αρκετούς μήνες ή και χρόνια μετά την επέμβαση και όχι μόνο για μερικές μέρες.

Τι μέγεθος;
Δεν θα πρέπει να επιλέξετε το μέγεθος με βάση το μέγεθος των εμφυτευμάτων της καλύτερης σας φίλης ή της  αγαπημένη σας ηθοποιού. Κάθε στήθος είναι μοναδικό και χρειάζεται ξεχωριστή αξιολόγηση. Το εμφύτευμα είναι για μια ολόκληρη ζωή και όχι για μερικούς μήνες. Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος τόσο περισσότερο αυξάνονται οι επιπλοκές και η πιθανότητα για μια δεύτερη επέμβαση. Ο πλαστικός χειρουργός θα μετρήσει το στήθος σας και θα σας ενημερώσει για το πιο κατάλληλο μέγεθος.

Υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές;
Η πιο επίφοβη επιπλοκή είναι η δημιουργία κάψας. Αυτή μπορεί να προκαλέσει πόνο και να παραμορφώσει  το στήθος. Η συχνότητά της μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 5-15% και σε σοβαρές περιπτώσεις, μια δεύτερη επέμβαση θα χρειαστεί για να αλλαχτούν τα εμφυτεύματα. Άλλες επιπλοκές που μπορούν να χρειαστούν  μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση είναι το αιμάτωμα (συλλογή αίματος), η μετατόπιση του εμφυτεύματος και οι λοιμώξεις. Η ρήξη (παρουσία σκισίματος ή τρύπας στο εμφύτευμα) είναι μια σπάνια επιπλοκή. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η σιλικόνες προκαλούν ασθένειες συνδετικού ιστού, αυτοάνοσες ασθένειες, καρκίνο  του στήθους ή αναπαραγωγικά προβλήματα.

Σε γενικές γραμμές η αυξητική στήθους είναι μια ασφαλής διαδικασία, αλλά θα πρέπει να στοχεύετε  σε  ένα φυσικό στήθος και θα πρέπει να υποθέσετε  ότι στο μέλλον θα χρειαστείτε μια ή περισσότερες  χειρουργικές επεμβάσεις.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Breast implansts,are they safe?


Dr Ioannis Georgiou
Plastic and Reconstructive Surgery

What are Breast Implants?
A breast implant is a medical prosthesis made of medical silicon used to augment, reconstruct, or recreate the physical form of breasts.

How many shapes?
There are two main shapes of breast implants. Anatomical implants looks like a teardrop and they can give the breast a natural shape. They can only be oriented in one way, so the pocket has to be very precise in order to avoid rotation leaving the breast looking misshaped. The implant will feel firmer as it is more solid in order to keep its shape.
Round implants are used more commonly as they feel softer and the orientation does not matter, making the surgery much easier. In very thin patients with little breast volume though will make the breast look unnatural.

Under or over the muscle?
The placement over the muscle is easier and the recovery is more straightforward with less pain. The breast animations due to the muscle movements are eliminated, thus achieving a more natural result.  Never the less edge visibility and palpability can become an issue in thinner patients with little breast volume. The risk for capsular contracture is higher.
The placement under the muscle cause more pain and the recovery takes longer. Contracture of the muscle may cause distortion of the breast during movements. The capsular contracture rate is lower. However is the only option in thin patients with minimal breast tissue.

For how long?
New breast implants do have the possibility of lasting a lifetime. They need to be changed only if you have problems with them. However due to aging, pregnancies and breast feeding, the breast tissue will lose its elasticity and sag, while the implant remains at the original location. That’s why a second operation might need to elevate the breast after several years. In generally we can say that the longer a woman has breast implants, the more likely she is to experience local complications or adverse outcome needing a reoperation. Make sure that your surgeon will be available to follow you also several months or years after the surgery and not just  for a couple of days.

What size?
You should not choose the size based on the size of your best friends implants or your favorite actress. Each breast is unique and needs a unique evaluation. The breast implant is for the whole life and not for a couple of months. The bigger the size the more the complications the less will last. Your plastic surgeon will measure your breast and let you know the most appropriate size for you.

Any serious complications?
The most feared complication is the capsular contracture (hardening of the breast area around the implant). This can cause pain and deform the breasts.  Its frequency may range between 5-15% off all breast enlargements and in severe cases a second operation will be needed to change the implants. Other complications that they may need a second surgery are hematomas (collection of blood), implant displacement and infections. Rupture of the breast implant (a tear or hole in the implant) it’s a rare complication. There are no proven associations between implants and connective tissue diseases, autoimmune diseases, breast cancer or reproductive problems.

Overall breast enlargement is a safe procedure but you should aim for a small natural breast and should assume that you will need to have additional surgeries.

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

BOTOX, πόσο ασφαλές είναι;


Τι είναι η βοτουλινική τοξίνη (Botox);
H βοτουλινική τοξίνη τύπου Α (ΒΤΑ) είναι μία τοξίνη που παράγεται από το αναερόβιο βακτηρίδιο Clostridium Botulinum . Λειτουργεί μπλοκάροντας κάποιες ειδικές  νευρικές απολήξεις που είναι υπεύθυνες για τις κινήσεις των μυών, προκαλώντας έτσι την αδυναμία η παράλυση τους. Το αποτέλεσμα είναι πλήρως αναστρέψιμο μέσο της επανανεύρωσης των μυών εντός 2-6 μηνών.

Ποιές είναι οι ενδείξεις;
Στην πλαστική χειρουργική ενδείκνυται κυρίως για λόγους αισθητικής. Η θεραπεία με το BTA εμποδίζει την σύσπαση των μυών που προκαλούν τις ρυτίδες έκφρασης, και οι ρυτίδες που θα σχηματίζονταν ως αποτέλεσμα της σύσπασης μειώνονται αισθητά. Χρησιμοποιείται κυρίως για τις ρυτίδες στο μέτωπο, στο μεσόφρυδο ,στην εξωτερική γωνία του ματιού και τις χορδές στο λαιμό. Εφαρμογές  γύρω από το στόμα και κάτω από τα μάτια είναι λιγότερο συχνές  καθώς μπορούν  να προκαλέσουν πτώση του κάτω βλεφάρου και παραμόρφωση του στόματος.

Το BTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε ασθενείς με υπερίδρωση (υπερβολικός ιδρώτας) στην περιοχή της μασχάλης και στις παλάμες. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο σε μερικούς ασθενείς που πάσχουν απόημικρανίες. Άλλες ιατρικές ειδικότητες χρησιμοποιούν το BTA για την θεραπεία ορισμένων διαταραχών της κίνησης (δυστονίες), της σπαστικότητας και άλλων διαταραχών των μυών.

Πόσο ασφαλές είναι;
Σε υψηλές δοσολογίες μπορεί να είναι θανατηφόρο, κυρίως λόγω της  παράλυσης των μυών της αναπνοής,  αλλά οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους, είναι πολύ χαμηλές, καθιστώντας το ΒΤΑ μια πολύ ασφαλής ουσία.

Υπάρχουν παρενέργειες;
Στις λιγότερο σοβαρές παρενέργειες περιλαμβάνονται αλλεργικές αντιδράσεις, εξανθήματα, κνησμός, πονοκέφαλος και στο σημείο της ένεσης πόνος, ερυθρότητα, πρήξιμο ή ευαισθησία. Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις που  απαιτούν ιατρική περίθαλψη είναι πολύ σπάνιες.
Οι ενέσεις BTA μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες παρενέργειες σε λειτουργικά σημαντικούς μύες, είτε από λάθος τεχνική, από τοπική διάχυση του φαρμάκου ή υπερβολική δόση. Βλεφαρόπτωση, αδυναμία στα χείλη, πτώση του φρυδιού  και δυσκολίες στην κατάποση είναι μερικές από τις σπάνιες ανεπιθύμητες επιπλοκές. Η κανονική λειτουργία επανέρχεται  σε 2-6 μήνες, όταν θα επιτευχθεί η επανανεύρωση των μυών.

Πού γίνεται το BTA και από ποιούς;
Όλες οι ενέσιμες ιατρικές θεραπείες είναι διαδικασίες που απαιτούν την κατάλληλη εκπαίδευση με στόχο την προστασία και ασφάλεια των ασθενών. Βεβαιωθείτε ότι ο ιατρός (συνήθως πλαστικός χειρούργος ή δερματολόγος)  είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος. Μην επιλέξετε μόνο με βάση  την τιμή και αποφεύγεται εκπτώσεις που φαίνονται ακραίες. Είναι πιθανό ότι θα πάρετε  μια πολύ αραιωμένη μορφή του BTA ή ακόμη κάτι που δεν είναι καν πραγματικό BTA. Ρωτάτε πάντοτε για την προέλευση του υλικού.

Ένας εξειδικευμένος ιατρός θα πρέπει να έχει το χρόνο να σας εξηγήσει όλα τα οφέλη και τους κινδύνους κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης, αφού κάθε ιατρική διαδικασία εμπεριέχει κινδύνους.  Θα πρέπει να πάρει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό, να μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας και να καταγράψει στον ιατρικό σας φάκελο όλα τα στάδια της θεραπείας.
Όλες οι ιατρικές εταιρίες συνιστούν όπως τέτοιες  ιατρικές διαδικασίες γίνονται σε μέρη που διαθέτουν  τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό  και όχι σε εμπορικά κέντρα, ιδιωτικές κατοικίες, σε  γραφεία, σε διάφορες  κοινωνικές εκδηλώσεις σε κομμωτήρια και spa.

Σε γενικές γραμμές όταν το BTA χρησιμοποιείτε από εκπαιδευμένους ιατρούς και κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες  είναι πολύ ασφαλές,  μειώνει της ρυτίδες και αναζωογονεί το πρόσωπο.

Botox, how safe is it?What is Botulinum Toxin (Botox)?
Botulinum toxin type A (BTA) is a toxin produced by Clostridium botulinum, a gram-positive anaerobic bacterium. It acts by binding specific nerve- endings responsible for muscle movements, thus causing a blocking effect on the muscles. Recovery occurs through the growth of new nerve-endings, thus re-innervate the muscles. The new growth will take between 2 to 6 months.

What are the indications?
In plastic surgery it is used mainly for cosmetic reasons. Treatment with BTA can relax the muscles that cause expression lines, thereby preventing wrinkles from forming and improving the appearance of existing wrinkles caused by facial expressions. It can be used mainly for the frown lines, crow’s feet, forehead wrinkles and skin bands on the neck. Injecting around the mouth and under the eyes is less common, as it can cause dropping of the lower eyelid and deform the mouth.

BTA can be used successfully in patients with hyperhidrosis(excessive sweating) in the underarm and palms. It can also be helpful in some patients suffering from migraine. Other medical specialties use it for the treatment of some movement disorders (dystonias), spasticity and other disorders of the muscles. 

How safe is it?
In high dosages it can be lethal mainly due to paralysation of the breathing muscles but the quantities used for medical reasons are very low, making BTA a very safe substance.

What are the risks and site effects?
Minor side effects include allergic reactions, rash, itching, headache and at the injection site pain, redness, swelling, or tenderness. Severe allergic reactions requiring medical treatment are very rare.

Botox injections can cause unintended side effects to functionally-important muscle fibers, either from improper placement of injections, from localized distribution, or overdose. Eyelid drooping, lip weakness, eyebrow malposition and difficulties in swallowing are some of the rare site effects. Normal function will return in 2-3 months when the new nerve-endings will re-innervated the affected muscles.

Where can you get BTA?
Injectable treatments are medical procedures that require appropriate training and sound judgment in order to help protect patient safety. Make sure that the doctor is credentialed. Don't choose a provider based only on the price and avoid discounts that seem extreme. It’s possible that you are receiving a very diluted form of BTA or perhaps something that is not even real BTA at all. Ask always of what you are being injected with.

A credentialed doctor should have the time to explain you all the benefits and risks during the consultation as every medical procedure has inherent risks and benefits. He should take a medical history, answer all your questions and document in your file all the steps of the procedure. It is recommended by medical societies that all medical procedures should be performed in an appropriate medical facility and not in shopping malls, private homes, office parties, group social gatherings or hair salons and spa.

Overall BTA injected by professionals and well educated physicians in appropriate medical facilities is a very safe treatment to remove wrinkles and rejuvenate the face.  


Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Neck Rejuvenation

Neck liposuction is performed on patients who have persistent fat deposits below the chin and in the neck area. When fat accumulates around the neck, the youthful shape of the jaw is lost. With this kind of neck plastic surgery, your plastic surgeon sculpts this area and removes fat, to restore the angular qualities of the chin and jaw removing stubborn areas of neck fat that don't respond to traditional weight-loss methods achieving a Neck lift.

Liposuction may be performed in a surgeon's office-based facility, in an outpatient surgery center, or in a hospital. Smaller-volume liposuction is usually done on an outpatient basis for reasons of cost and convenience. However, if a large volume of fat will be removed, or if the liposuction is being performed in conjunction with other procedures, a stay in a hospital or overnight nursing facility may be required.

Although many techniques can be used, the tumescent technique seems to be the safest and the most effective technique. The tumescent technique for local anesthesia involves the injection of large volumes of very dilute lidocaine (local anesthetic) and epinephrine (drug that shrinks capillaries) into subcutaneous fat. The local anesthetic lidocaine in the tumescent solution provides such complete local anesthesia, that it eliminates the need for general anesthesia, or IV sedation.

Then a thin hollow tube, or cannula, is inserted through 3 small incisions (under the chin and under each ear) to loosen excess fat using a controlled back and forth motion. The dislodged fat is then suctioned out of the body using a syringe. As this fat is removed, the layer of fat left behind is sculpted into aesthetically pleasing curves.

Once your procedure is completed, a compression garment will cover the Neck for 24-48 hours. These help to control swelling after liposuction and compress the skin to your new Neck contour.You will see a noticeable difference in the shape of your body quite soon after surgery. However, improvement will become even more apparent after about four to six weeks, when most of the swelling has subsided. After about four to six months, any persistent mild swelling usually disappears and as the skin contracts the final contour and the neck lift will be visible.
Dr Ioannis Georgiou
Plastic Surgeon Cyprus